Aktuality Naši pacienti Vyšetření a přístroje O nás O kardiologii Kontakt Odkazy  
   
V kardiologii se různými metodami snažíme zjistit příčinu, která vede k srdečnímu selhání nebo arytmiím.

Srdeční selhání (porušená funkce srdce pumpovat krev) se projevuje nejčastěji dušností a otoky dolních končetin.

Arytmie samy o sobě také mohou vést k srdečnímu selhání, nebo se mohou projevit bušením srdce (palpitacemi).


Ischemická choroba srdeční (nedostatečné prokrvení srdečního svalu) se projeví bolestí na hrudi při námaze (angina pectoris)
nebo v klidu (infarkt myokardu) a/nebo příznaky srdečního selhání.
   
 
 
Vyšetřovací metody
:

Fyzikální vyšetření


Laboratorní vyšetření

EKG

- klidové
- zátěžové
- dlouhodobé (Holter)


ECHO
- velikost a systolická funkce
- morfologie a funkce chlopní
- diastolické funkce

Zobrazení (CT, MR, scinti)

Katetrizace srdce

Genetické vyšetření
 
Skupiny onemocnění
:

Ischemická choroba srdeční

Kardiomyopatie

Získané chlopenní vady


Infekční endokarditida

Vrozené vady

Arteriální hypertenze

Plicní hypertenze

Plicní embolie
   
Léčba příčiny

Medikamentózní léčba
    - symptomatická
    - prognostická
 
  Srdeční selhání  
   
  Arytmie
- Komorové, NSS
- Supraventrikulární
- Fibrilace síní


 
Antiarytmika

Radiofrekvenční ablace

Implantace přístroje
 
 
 
    Synkopa    
   

Kliknutím na jednotlivé (skupiny) onemocnění otevřeme pdf soubor doporučení diagnostiky a léčby Evropské kardiologické společnosti, na něž se odkazuje Česká kardiologická společnost a jsou považovány za "lege artis" postup.


Srdeční selhání léčíme odstraněním příčiny (např. operací chlopně, zprůchodněním koronárních cév), pokud je to možné.

Pokud není příčina odstranitelná nebo zjistitelná, léčíme symptomatickými léky (např. léky "na odvodnění") a léky prognostickým (jejich přínos byl prokázán po delší době užívání).

Arytmie léčíme léky - antiarytmiky, elektrickou kardioverzí (elektrickým výbojem v krátké anestezii), implantací přístrojů (např. kardiostimulátoru) nebo radiofrekvenční ablací (katetrizační zákrok na srdci) - podle typu a trvání arymie.

Snížení funkce srdečního svalu pumpovat krev může být způsobeno prodělaným infarktem myokardu, nebo kardiomyopatií.

Akutní koronární syndrom (akuní infarkt mykardu) můžeme na základě ekg rozlišit na typ " s ST elevacemi" kdy je nutný co nejrychlejší transport do kardiocentra a zprůchodnění tepny katetrizací, nebo " bez ST elevací", kdy je možné ověřit infarkt nabráním troponinu (látka, která se uvolňuje do krve ze srdečních buněk při ischémii), a při jeho pozitivitě koronarografii udělat s časovým odstupem.

Při podezření na akutní koronární syndrom je nutné pacienta monitorovat, protože při ischémii je větší pravděpodobnost vzniku arytmií vedoucí k oběhové zástavě. Tyto arytmie můžeme obvykle (v časné fázi) úspěšně zrušit defibrilátorem.
 
 
   
  Ischemická choroba srdeční  
Akutní koronární syndrom s ST elevacemi

Akutní koronární syndrom bez ST elevací

Chronický koronární syndrom
   
 
Prevence ICHS

4. definice infarktu myokardu
 
Revaskularizace

Antiagregační léčba
   
   
   
Kardiomyopatie
 
Příčina kardiomyopatie:


Genetická

Zánětlivá

Spojená s ukládáním amyloidu

Toxická (vč. alkoholické)

Spojená s těhotenstvím

Katecholaminová

Spojená s arytmií

 
Druhy kardiomyopatie:

Restriktivní

Dilatační

Hypertrofická

Arytmogenní

Myokarditida

 
  Onemocnění perikardu